Algemene voorwaarden v.o.f. Venderboss

De definities:

 1. Venderboss, waaronder vallen: Elske Venderbos, Kleine Lieverd en Venderbos A\V, gevestigd te Sliedrecht onder KvK nr. 87736225, www.kleinelieverd.nl / www.venderboss.nl.
 2. Klant: degene met wie Venderboss een overeenkomst is aangegaan, tevens de gene die akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 
 3. Partijen: Venderboss en de klant samen.

Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Venderboss.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden:

 1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Venderboss werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 
 2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt Venderboss zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 3. Venderboss houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Venderboss onaanvaardbaar maken. 
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Venderboss is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Wil je de opdracht annuleren?

 1. De klant kan de opdracht 5 dagen (120 uur) voor aanvang van ingeplande dienst kosteloos annuleren door te bellen naar 0622753314 of een mail te sturen naar elske@venderboss.nl. Indien de klant na voornoemde termijn de opdracht annuleert of bij niet verschijnen van de klant, het volledige bedrag bij de klant in rekening worden gebracht.
 2. Bij annulering minder dan 5 dagen voor aanvang van de ingeplande dienst wordt 50% van de afgesproken kosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering 1 dag (24uur) voor aanvang van de ingeplande dienst wordt het volledige afgesproken bedrag in rekening gebracht.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en de tijdige annulering van de opdracht ligt bij de klant. 
 5. Indien Venderboss op het moment van annulering reeds kosten heeft moeten maken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, dient de klant deze kosten te vergoeden.
 6. In geval van zeer slechte weersvoorspelling mag de shoot worden verplaatst door Venderboss. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande shoot besloten. Is Elske Venderbos al op locatie als de opdracht wordt afgezegd vanwege het weer, zullen alleen de reiskosten berekend worden aan de wederpartij.

Uitvoering van de opdracht 

 1. Venderboss zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Venderboss gebruikelijk werkt.  
 2. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Venderboss tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 3. De klant verplicht zich de omstandigheden voor Venderboss zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 
 4. Groepsfoto’s en andere specifiek door de klant verzochte foto’s en/of videobeelden, kunnen slechts door  Venderboss worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.
 5. Venderboss garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s /videobeelden daadwerkelijk geleverd worden.
 6. Venderboss levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl.

Locaties van de shoot

 1. Voor alle foto en/of videografie op locatie geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de shoot. Venderboss denkt uiteraard graag mee en kan de klant daar in adviseren.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen beelden wenst te laten maken.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Venderboss hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Venderboss hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Venderboss te allen tijde wijzigen. 
 3. Indien partijen voor een dienstverlening door Venderboss een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Venderboss is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, zal Venderboss de klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Venderboss hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Parkeervergunning en reiskosten 

 1. De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.
 2. Eventuele reiskosten bedragen € 0,45 per kilometer. Berekend met google maps vanaf postcode 3361ED.

Gevolgen  van niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Venderboss gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Venderboss zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 4. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Venderboss, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Venderboss te betalen.

Levering

 1. Venderboss hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 
 2. Digitale bestanden met foto/video grafische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Venderboss vastgesteld. 
 3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.
 4. Venderboss levert geen ruwe beelden. Foto’s worden alleen in Jpeg geleverd.
 5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Venderboss niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Intellectueel eigendom en licentie

 1. Venderboss behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van Venderboss, indien niet anders is overeengekomen.
 3. De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Venderboss openbaar gemaakt worden.
 4. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 5. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van Venderboss, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.
 6. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elske Venderbos.
 7. Venderboss houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, maar niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd worden met Venderboss. 

Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf. Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Venderboss.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Venderboss ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Aansprakelijkheid Venderboss

 1. Venderboss is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Venderboss aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Vednerboss is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Venderboss aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Venderboss is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Venderboss zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Venderboss is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld 14 maart 2023